Hematüri

?drarda ( g?rülmesi gereken miktardan daha fazla ) eritrosit ( kan ) g?rülmesine, hematüri denilir.


Tan?

Santrifüje edilmi? sabah ilk idrarda;

1) Mikroskopta 10X40 büyütmede her alanda 5’ten fazla eritrosit saptanmas?;

2) Dipstick (idrar ?ubu?u) ile de?erlendirmede ye?il renk saptanmas?;

3) Otoanaliz?r (makina ile say?m) ile mikro litre (ml)’de 10-20’den fazla eritrosit saptanmas?d?r.


Hemoglobinüri-miyoglobinüri

?drarda eritrosit=kan olmadan hemoglobin ve myoglobinin varl??? da idrar dald?rma ?ubu?unda ye?il renge neden olur. Hematüri nedeniyle idrar incelemesinde mikroskobik idrar de?erlendirilmesi de mutlaka yap?lmal?d?r.


Mikroskopik hematüri

?drarda renk de?i?ikli?i olmaks?z?n (idrar normal sar? renkte) ve sadece kimyasal testlerle ya da mikroskobik inceleme ile eritrosit (kanama) saptan?yorsa bu duruma mikroskobik hematüri denir.


Semptomatik mikroskopik hematüri : Mikroskobik hematüri bulgusuna ba?ka yak?nmalar ve fizik muayene bulgular? e?lik ediyorsa,

Kal?c? hematüri : Her idrar tahlilinde, devaml? hematüri tespit ediliyor (?zellikle mikroskobik hematüridir) ise

Tekrarlayan hematüri : ?drar tahlillerinde arada bir d?nem idrar normal izleniyor, bir süreden sonra bir d?nem hematüri (makroskopik veya mikroskopik olabilir) saptan?yor ise


Hematüri nedenleri

1- Glomerüler hastal?klar

2- Nefrolitiyazis (üriner sistemde ta?) , hiperkalsiüri

3- Enfeksiyonlar

4- Anatomik anormallikler

5- Hemorajik, hemolitik hastal?klar

6- Vasküler hastal?klar

7- ?ntersitisyel nefritler ve tubulointerstisyel hastal?klar

8- Vaskülitler

9- Kistik hastal?klar

10- Travma-yaralanmalar

11- Tüm?rler

12- ila?lar

13- Ate? yüksekli?i'dir.


?zlem

Bilin? bulan?kl???, makroskobik hematüri ve tansiyon yüksekli?i olanlar ile makroskobik hematüri ve ?dem olan hastalar hastaneye yat?r?lmal?d?r. K?sa süreli izole mikroskopik (proteinüri, hipertansiyon, b?brek yetmezli?i olmayan) hematüri ?nemli de?ildir. Fakat, bu tür hastalarda izole mikroskopik hematüri sebat ediyor ise veya tekrarl?yor ise bunun nedeni baz? genetik hastal?klar olabilir. Hematürisi olan hastalar mutlak de?erlendirilmeli ve hastal???n ay?r?c? tan?s?n?n yap?lmal?d?r.