Krup ( Yalanc? Difteri )

Krup ?ocukluklarda s?k rastlanan, g?rtlak ve g?rtlak alt? b?lgeyi tutan solunum yolu enfeksiyonudur. Kü?ük ?ocuklarda kaba ve kal?n ses, havlama benzeri kuru ?ksürük, k?sa sürede geli?en solunum s?k?nt?s? ve nefes al?rken belirgin zorlanma ile karakterizedir.


Nedeni

Etkeni s?kl?kla virüslerdir, ancak trakea iltihaplanm??sa (trakeit) etken genellikle bakteriyeldir. En fazla 1-6 ya? aras? (?zellikle 6 ay-3 ya?) ?ocuklarda g?rülür ve ortalama g?rülme ya?? 18 ayd?r. K?? aylar?nda daha s?k g?rülürse de asl?nda y?l boyu g?rülebilir. Erkek ?ocuklarda daha fazla rastlan?r.


Klinik belirtiler
  • Tipik olarak burun ak?nt?s?, farenjit, ?ksürük ve hafif ate?le ba?lar. Ate? s?kt?r fakat genellikle 39 0C alt?ndad?r.
  • 12-24 saat sonra “havlar gibi ?ksürük”, kaba ses tonu, nefes al?rken ?tme gibi belirtiler geli?ir. Bazen solunum gü?lü?ü e?lik eder.
  • Hafif tablolar genellikle 3-7 günde düzelir. Ancak baz? ?ocuklarda a??r solunum yetmezli?i ve s?k?nt? olabilir. Bunlar hastaneye yat?r?larak tedavi edilmelidirler.

Tedavi

1) Buhar tedavisi
2) Nebulize adrenalin
3) Kortizon
4) Antibiyotikler
5) Bol s?v?
6) H?B a??s?n?n uygulanmas?